Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на

www.myclothesbg.com

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.myclothesbg.com, които уреждат правилата за използването на www.myclothesbg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. КРИСТИНЕ ВИЖЪН ГРУП ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Рила 9, с ЕИК 204802081.

2.2. КРИСТИНЕ ВИЖЪН ГРУП ООД администрира електронния магазин(сайт, платформа)  my clothes bg , под формата на сайта www.myclothesbg.com (наричанa за краткост „Платформата “). КРИСТИНЕ ВИЖЪН ГРУП ООД щe бъде наричано за краткост по-долу Christine/Кристине.

2.3. Можете да се свържете с Christine на посочения по-горе адрес, на телефон +359 988 328 806 или с формуляра ТУК. Телефоните за връзка са платени. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата.

2.4. Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Christine.

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез интернет и/или комуникационните средства, предоставени от Christine (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване на платформата с Christine и което е заявило създаването и използването на Акаунт;
3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;
3.1.3. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата  с Christine или друг търговец.

3.2 Продавач или търговец – Christine или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата.
3.4. Сайт  или Платформата – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.myclothesbg.com и неговите поддомейни

3.6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, Адрес за фактуриране , Адрес  за доставка и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.9. Kоличка – секция, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Christine и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки от Платформата.

3.11. Стока(-и)– всеки продукт, намиращ се на Платформата, включително продукти, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки,  освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и  през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата .

3.14. Съдържание
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Christine и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Christine и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавач на Платформата.

3.15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките, добавени в секцията “Моята количка” ,  както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.17. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

3.19. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди.

3.20. Коментар  или отзив– оценка или критична забележка под съответния продукт  или на друг коментар, намиращ се непосредствено под рейтинга.

3.21. Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени продукти на Платформата.

3.22. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Christine обвързват всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването й

и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Christine си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна  Christine ще публикува на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Christine и  продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Christine уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Christine се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Christine не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Christine от негово име.

5.2. Christine ще изпрати уведомление до Клиента за получаване/регистриране и че ще започне обработката на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Christine прави по електронен път (имейл) или по телефона. Възможно е клиентът да получи съобщение по електронен път или телефон, че поръчката е в процес на обработка, което не е задължително.
5.3.  Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Christine уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е завършена. Това означава, че тя е  готова за изпращане Продавача, чрез куриер. Получаването на това съобщение означава без изрично да бъде посочено  на друго място, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер  или продавача за точната дата на доставка. Christine не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки, предлагани от Продавачи, които не са Christine.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Ако има такъв, гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Christine си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Christine или трето лице – търговец (продавач). При това положение право на Клиента е да се обърне към Christine, чрез раздел контакти и използване на формуляра за връзка предназначен за това или по телефон със служител на Christine, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Christine не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува коментари/отзиви, относно Стоки.

Коментари/отзиви, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.6. Christine може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) със или без включено ДДС , в зависимост от наличие на регистрация на съответния продавач, съгласно ЗДДС, и със всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.10. Преди приключване на поръчката в раздел „Количка “ се получава информация за фиксирана ставка(това е минималния размер на цена за доставка) за Изчисляване на доставка по направена поръчка осъществявана и обозначавана съответно като „наложен платеж “.  Тази ставка може да бъде надвишена в зависимост от конкретния случай и може да достига максимум до сумата, която куриера иска за превоз на стоката. Това е описано при доставка и ще бъде изпратено съобщение на електронната поща след изпращане.

Непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за  фиксираната такса, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от Christine .

6.11. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.12. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите. Чрез даването на рецензия, Клиентът ще получава бъдещи отстъпки. Попълването не е задължително. Клиентът може да се откаже от изпращането на рецензия, чрез следния формуляр, като натисне ТУК

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това.

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Christine, освен тези, които са предоставени от продавач или взети от неговата онлайн платформа за продажби с неговото разрешение. В този случай клиентът отговаря пред продавача за нарушението по т. 8.5. Продавачът отговаря пред трети лица за нарушение на интелектуалната собственост, свързана с предаденото от него съдържание или даденото разрешение за ползване на съдържание свързано с неговите стоки. Christine не носи отговорност за нарушение на права на трети лица, във връзка със съдържанието на продукти на продавачи в платформата.
8.2.Christine има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между Christine и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Christine последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Christine върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Christine.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил изричното и писмено съгласие на Christine за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Christine и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Christine, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Christine няма да се счита за съгласие от страна на Christine да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Christine.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Christine.

9.ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в „количка“, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количка Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията/ получаване на поръчката от Christine.

9.3. Потвърждавайки Поръчката, като уведоми клиента, че се обработва, Christine потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.  Приключването на поръчката от Клиента и Регистрирането/получаването на Поръчката от Christine  с цел обработка не е равнозначно на нейното потвърждаване.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Christine във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Christine да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Christine и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с  продавача от ТУК или на посочените в Сайта телефони. В този случай, продавача ще осъществи връзка с купувача, за да се определи начина за вземане на стоката – чрез офис на превозвач или куриер. 

. Всяко връщане на Стока, купена от Christine, за което не се използва електронния формуляр на Сайта, е за сметка на Клиента. Условията за връщането на Стоки на Продавачите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки търговец.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Christine, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Christine, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Christine: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Christine неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Christine има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Christine може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Christine няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на Christine (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Christine или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Christine и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Christine може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

 1. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, се съгласява  за получаване на Търговски съобщения, свързани с поръчката или функционирането на профила. Това са тези търговски съобщение без които не е възможно функционирането на платформата , осъществяване на поръчка и доставка на стоката.

12.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Продавача.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След добавянето на Стоки  в „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
• Промяна на цената на Стоките  в секцията „Моята количка“
• Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

12.4. След покупката на Стока, Christine  може да изпрати на Клиента търговски съобщения относно:

Предложения за Стоки, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения по тази точка съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Christine или като се свърже с Christine за тази цел.

Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван в търговско съобщение и на платформата или като се свържете с Christine.

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни, обявени са в лева (BGN) със или без включено ДДС , в зависимост от наличие на регистрация на съответния продавач, съгласно ЗДДС, и със всички други изисквани по закон данъци или такси, предвидени в действащото българско законодателство. Наличието на ДДС е обявено на описанието до всяка стока.

13.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Christine на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта. Срокът за плащане е  след доставка от превозвача на място в неговия офис, като е позволено предварителен преглед.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

13.5. Christine издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана на Платформата от Christine. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път по имейл.

13.6. Christine  не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки, предлагани от Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

(14) В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача/ Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на www.myclothesbg.com, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас ТУК – формуляр за контакти и телефоните посочени в сайта и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. (1) Christine ще извършва доставката на Стоките само на територията на България.
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от Christine се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.
(3) Условията и цената на доставка на стоките на Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган и с доставка от …” под всяка Стока.
(4) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

 1. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока  със сключения Договор.

15.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Christine, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Christine. За всички продадени продукти с гаранция, Christine осигурява  безплатното вземане и обратна доставка на Стоките.

15.3. По отношение на стоките, продавани и доставяни от Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Продавачите през Christine, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача.

Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

15.4. Гаранционните сертификати, издадени от самия Christine, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес .

15.5. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Ако дадени данни не се намират в акаунта ще се искат допълнително от продавача.

15.6. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1.  Написаните информации в коментарите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока.

17.2. В момента на регистрацията на дадено Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на Christine един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Christine да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Christine;
 • да не вписва Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на даден коментар, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга

17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от Christine, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете сe премахват от Платформата само след проверка от страна на Christine.

17.7. В случай, че Christine констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока, Клиентите имат на разположение формуляра за контакти тук. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

18.ОТГОВОРНОСТ

18.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

21.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че Christine може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на тези общи условия, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на Christine. Евентуалните спорове, възникнали между Christine и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

При всички несъответствия и противоречия между тези общи условия и съдържанието на платформата имат предимство общите условия.