„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 200 000 лева
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро предприятия: 500 000 лева
Mалки предприятия: 1 000 000 лева
Средни предприятия: 1 500 000 лева
I. Елемент А „Внедряване“
Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:
Микро и малки предприятия

Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен регион (ЮЗР) – 70 %
Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР – 45 %
Средни предприятия
Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР – 60 %
Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР – 35 %
Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Микро, малки и средни предприятия
70 %

II. Елемент Б “Консултантски услуги”
Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
Микро, малки и средни предприятия
50 %
III. Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
Процент на съфинансиране за кандидата и партньора – de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Микро, малки и средни предприятия
70 %
Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на държавна помощ, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата/партньора или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.

 

Допустими кандидати:
I. Критерии за допустимост на кандидатите:
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
4) Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности

5) В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности
6) Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност;
II. Критерии за допустимост на партньорите:
1) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
3) Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);

4) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ от сектор Е „Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване“ съгласно Класификацията на икономическите дейности
5) Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г.
В рамките на един проект е допустимо да има само един партньор.
В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Разходите на партньора са допустими само по елемент А и В под формата на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

I. Допустими проекти:
1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
Посоченото означава, че внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники).
Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата.
ВАЖНО! Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допълнителни изисквания към проектите, които се изпълняват в партньорство:
1) Допустими са проекти, които представляват промишлена (индустриална) симбиоза.
2) Допустими са само проекти в партньорство, включващи само един партньор.

II. Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта.
6. Одит на проекта
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Елемент А „Внедряване“
1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Елемент Б „Консултантски услуги“
1) Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А.
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“
Разходите по Елемент В са допустими както за кандидата, така и за партньора като партньорите могат да заявяват разходи само по т. 1 и т. 5.
1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
2) Допустимите разходи по дейност 1 трябва да бъдат под формата на ДМА и/или ДНА.
Консултантски услуги за изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта – до 15 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.
4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5) Разходи за визуализация на проекта – до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).
6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза).
7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

Източник: ОПИК; Насоки за кандидатстване; снимка: https://pixabay.com/en/environmental-protection-environment-683437/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *